Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

De oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudervereniging heeft, zoals iedere vereniging statuten. Deze statuten kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Alle ouders van kinderen, die als leerling zijn ingeschreven op De Kameleon, kunnen lid worden van de oudervereniging en vormen onze achterban. Indien ouders lid worden, is er een contributie verplichting. Indien ervoor gekozen wordt om geen lid te worden van een oudervereniging dan heeft dit wel consequenties voor bepaalde zaken. Neem als voorbeeld het schoolreisje. Ouders die lid zijn van de oudervereniging betalen geen of een kleine bijdrage maar ouders die geen lid zijn betalen het volle bedrag want zij hebben immers geen ouderbijdrage betaald.

Wat doet de ouderraad?

Hieronder geven wij een opsomming van de belangrijkste taken van de ouderraad:

· zorgen voor goede informatie-uitwisseling tussen schoolteam en ouders

· het organiseren en assisteren van het team bij het bedenken, uitvoeren en ondersteunen van  

  (buitenschoolse) activiteiten

· zorgen voor extra financiën zodat, extra dingen voor de kinderen aangeschaft kunnen worden

Functioneren

Gemiddeld vergaderen wij eens in de 2 maanden, ’s avonds op school. Vanuit het team is de directeur en afwisselend een teamlid aanwezig tijdens de vergaderingen. Hebt u vragen over onze werkzaamheden of wilt u helpen dan kunt u altijd contact met een van ons opnemen.

Oud papier

Eens per maand wordt er oud papier opgehaald in de wijk de Pas en een deel van de wijk Hassinkbrink. Dit levert op jaarbasis een mooi bedrag op wat gebruikt werd voor allerlei activiteiten. Het ophalen van oud papier willen we continueren om ervoor te zorgen dat er geen of een minimale bijdrage is bij activiteiten zoals schoolreisjes en dergelijke. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan mee werkt zodat onze kinderen kunnen blijven genieten van de mooie activiteiten en wij als ouders niet of nauwelijks hoeven bij te betalen. Indien men om gezondheidsredenen niet kan helpen dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij de ouderraad. Als men geen behoefte heeft om te helpen met het ophalen van het oud papier dan heeft dit gevolgen voor de ouderbijdrage die betaald moet worden, aangezien dan ook niet geholpen wordt met het actief werven van gelden ten behoeve van onze kinderen.

 

De leden van de oudervereniging worden geacht gemiddeld 1 keer per jaar te helpen met het ophalen van oud papier. Dit is op zaterdagochtend en kost u dan gemiddeld drie uurtjes. Aan het begin van het schooljaar wordt de volledige lijst gepubliceerd. Tevens wordt in één van de wekelijkse nieuwsbrieven de komende 2 keer aangegeven. Men is dan ruim op tijd geïnformeerd! Ouders moeten zelf voor vervanging zorgen indien ze niet aanwezig kunnen zijn. Niet deelnemen aan het oud papier betekent een verdubbeling van de ouderbijdrage.

Voor het schooljaar 2018/2019 hebben we besloten om het tuinonderhoud uit handen te geven omdat er te weinig mensen zijn die willen of kunnen helpen. We richten ons nu alleen op het ophalen van oud papier. Bij de nieuwbouw wordt straks weer gekeken of dit weer herstart kan worden omdat we dan maar 1 locatie hebben. We zijn dan mogelijk ook voornemens om de oud papier groep en tuinonderhoud groep te scheiden van elkaar en onze wens is dan om een eigen tuinploeg te hebben die periodiek onderhoud verricht.

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019

De ouderbijdrage per kind voor aankomend schooljaar ziet er als volgt uit:

• € 27,50 voor leden die mee helpen met het ophalen van oud papier (of een valide reden

hebben hieraan niet te kunnen deelnemen)

• € 55,- voor leden die aangeven niet mee te willen helpen met het ophalen van oud papier

óf later in het schooljaar hiervan afzien.

Indien het bedrag niet ineens betaald kan worden is het mogelijk om tot een overeenkomst te komen zoals periodieke betaling. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de OR, of de directeur van de school.

ALV

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waar ouders voor uitgenodigd worden. Tijdens deze vergadering is er een presentatie over het afgelopen jaar op financieel gebied. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Tijdens de ALV wordt de ouderbijdrage definitief vastgesteld.

Wat doen wij zoal met uw ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage wordt betaald: Sinterklaascadeautjes, schoolreisjes (gedeeltelijk), kerstviering, paasviering, carnavalsviering, etc. Dit kunnen we allemaal doen met het geld dat wij ontvangen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat neemt niet weg dat ideeën om meer geld binnen te krijgen voor bepaalde zaken welkom zijn. De ideeën daarvoor kunt u kwijt bij de leden van de ouderraad. Aarzel daar vooral niet mee, want we willen graag leuke dingen organiseren voor de kinderen.

Bankrekeningnummer

Het IBAN nummer van de oudervereniging is IBAN NL73 RABO 0322 9274 55

U ontvangt in oktober hierover bericht en een factuur.

Leden ouderraad

Huidige leden ouderraad De Kameleon zijn:

       Niels Bekkers (voorzitter)

       Esther Varenhorst (secretaris)

       Annemarie Waanders-ten Hagen (penningmeester)

       Danielle Hoeben

       Ellis Middelhuis

       Gerdien Freriksen

       Samantha Japink

Er zijn nog vacatures voor aanvullende leden.

De OR is te bereiken via één van de OR leden of via: or@bsdekameleon.nl

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@bsdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook